CONTACT US
 
 
PERSATUAN HOKKIEN BATU PAHAT
35B, JALAN RAHMAT, 83000 BATU PAHAT, JOHOR.
 
TEL : 07-433 9120
FAX : 07-432 9120
 
 
SCAN THIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福建会馆理事

 

 


 
峇株吧辖福建会馆

2012-2014年度董事会名表
会务顾问:       拿督郭洙国
永久名誉会长:  张景章AMN PIS  PPN,拿督黄衍说
名誉会长:          郭洙霜,李焕彬,沈玉壁,刘健民,黄,余南,郭洙顺,林汉生,来,
                           拿督林保名,李天恩
名誉顾问:       丹斯里拿督陈志远,丹斯里拿督李金友,拿督陈成龙,
法律顾问:       庆隆律师,许常健律师
医药顾问:          庄丽芳医生,黄衍藩医生
总务组:       杨思源                  财政组:        庄福才
教育组:       黄添财                  交际组:     陈期惠
福利组:       戴和平                  广招会员小组: 陈茂华
法律组:       郭世辕律师              政府事务组:    林裘发,林世健
 
职位
中英姓名
会长
林家仪博士
Robert Lim Ah Ngee
署理会长
陈茂华
Tan Mor Hua
副会长
陈期惠
Tan Kee Hwee
副会长
黄添财村长
Ng Chiam Chai
副会长
杨思源
Nyeo Ser Wan
副会长
庄福才
Chung Hock Chai
副会长
戴和平
Tan Ho Peng @ Ta Ho Peng
副会长
郭世辕律师
Keah Say Wan
副会长
林裘发村长
Lim Kiau Wat
总务
郑富兴
Teh Hock Seng
副总务
洪清标
Ang Cheng Peaie
财政
刘天海
Low Tian Hai
副财政
杜清趁
Toh Sing Tan
交际
陈顾财
Tan Koo Chai
副交际
郑萃时
Tee Sew See
教育
郭添和
Kek Tian Her
副教育
叶世忠
Yap Say Tieong
中文书
郑子明
Tay Cher Beng
英文书
林世健
Lim Sey Ken
福利
苏金顺
Soh Kim Soon
副福利
林振瑞
Lin Chin Sweet
青年团团长
叶世荣
Yap Seh Eng
青年团署理团长
陈企锐
Tan Kee Ruey
妇女组主任
洪美美
Ang Bee Bee
妇女组副主任
尤金珠
Eau Kim Chau
稽查
陈安益
Tan Ann Ek
稽查
王国威
Ong Kok Wee
董事
陈庆春
Tan Keng Choon
董事
杨英水
Yeo Eng Swee
董事
李贵凯
Lee Kwee Kai
董事
余和川
Yu Hoo Chuan
董事
陈顾成
Tan Koo Seng
董事
柳炎铧
Lew Yan Wah
董事
林福利
Lim Hock Lee
董事
张继聪
Teo Kay Chong
 

峇株吧辖福建会馆妇女组

2012至2014年度第九届理事会职员表

组务顾问:林家仪博士,陈茂华,郑富兴,刘天海

名誉顾问:郭洙霜,拿汀林茶,叶金水,江秀珍,李毅楠,拿督邱伙宗,许珠妹,张泉庆,郑美玲,郭成德,

林锦      发,拿汀林茉莉
 

职位

中英姓名

主任

洪美美

Ang Bee Bee

副主任

尤金珠

Eau Kim Chau

秘书

陈美婷

Tan Bee Thing

副秘书

郑利珠

Tee Lay Choo

财政

杨森莲

Nyeow San Lian

副财政

林爱平

Linn Ai Ping

培训

尤金花

Eau Kim Hua

副培训

江秋霞

Kang Chiew Har

文娱

邱秀丽

Koo Siew Ley

副文娱

陈金枝

Tan Kim Kee

交际

周亚珠

Chew Ah Choo

副交际

李慧如

Lee Thien Thien

福利

卓月英

Toh Guat Eng

副福利

吴媁妮

Goh Wee Nee

查账

邱秀莲

Koh Ah Ber

查账

马秀春

Ma Siew Choon

委员

戴秀桂

Ter Siew Kwee

委员

卓腰

Toh Yo

特委

蔡杍綝

Chua Miao Eng

特委

陈清月

Tan Chin Huat

特委

陈若汐

Tan Rou Shi

峇株吧辖福建会馆青年团

2012至2014年度第十四届理事会职员表

团务顾问:林家仪博士,陈茂华,郑富兴,刘天海,陈期惠

名誉顾问:张瑞金,拿督林子开,郑国升,杨天杰,张国明,林加发,
         拿督林贵春,吴宗定医生,拿督林保名硕士

职位

中英姓名

团长

叶世荣

Yap She Eng

署理团长

陈企锐

Tan Kee Ruey

副团长

林仕明

Lim Sew Meng

秘书

尤传方

Yew Chuan Fang

副秘书

王文

Ong Boon Hock

财政

张国杰

Chun Kok Shyh

培训

林赛发

Lim Sai Huak

副培训

林伟弘

Lim Wee Hong

文娱

余和永

Yu Ho Eng

副文娱

林世来

Lim Sea Lai

体育

沈志安

Sim Chee Ann

副体育

林清贵

Lim Cheng Kwee

交际

林民丰

Lim Beng Hong

副交际

林汶德

Lim Boon Tech

福利

翁丁财

Wong Teng Chai

副福利

林庆福

Lim King Hock

查账

卓培忠

Toh Puey Tiong

理事

许贤强

Koh Hian Keong

理事

陈家杰

Tan K Kiat

理事

欧阳文霖

Aw Boon Lin

理事

王永祥

Ong Eng Siang

理事

苏兴路

Soh Heng Law

理事

林怀贵

Lim Hwai Kwi

理事

刘国团

Lau Kok Tuan

峇县署团简介
 
柔佛州金同厦会馆

峇株吧辖永春会馆

峇株吧辖晋江会馆

柔佛州南安会馆

峇株吧辖云诏东会馆

峇株吧辖福莆仙会馆

柔佛州南安东房张氏公会

峇株吧辖同安郭氏公会

峇株吧辖惠安公会

峇株吧辖安溪公会

峇株吧辖福州十邑会馆

永平福州会馆

永平闽南公会
 
 
© Persatuan Hokkien Batu Pahat 2013